ZŠ Angely Merici

Rekonštrukcia

  • Trnava, Slovensko
  • rekonštrukcia
Predmetné objekty boli postavené v pol.18. a na konci 19.storočia a sú významným dokladom vývoja dobovej kláštornej a školskej architektúry. Tvoria jednu z hlavných dominánt mesta a radí sa medzi najvýznamnejšie objekty v rámci historického jadra Trnavy.

Výraznou dokumentačnou hodnotou snahy zabezpečenia vzdelávania detí a mládeže v školskom areále uršulínok v Trnave je takmer 200 -ročné kontinuálne funkčné využívanie objektov na školské účely, čo vzhľadom na rastúci záujem obyvateľov Trnavy o umiestnenie svojich detí v tomto neštátnom školskom zariadení, má pespektívny a pokračujúci trend.

Projektová dokumentácia je zameraná na zvýšenie teplotechnických parametrov objektov s cieľom dosiahnuť maximálne úspory tepelnej energie pri nevyhnutnom zohľadnení a zachovaní nenahraditeľných pamiatkových hodnôt chránených Pamiatkovým zákonom SR.