Sociálno-prevádzková budova Semikron

Zastavaná plocha objektu ........................... 813,82 m2

Užitková plocha prízemia ............................ 727,06 m2

Užitková plocha poschodia ....................... 635,92 m2

Lokalita výrobného areálu fy Semikron s. r. o. sa nachádza v JZ okrajovej polohe intravilánu Vrbového, vpravo od štátnej cesty Vrbové - Šterusy.

Predmetom stavby je vybudovanie potrebnej kapacity šatní a kuchyne s jedálňou, ktoré by plnohodnotne pokrývali potreby súčasného stavu, ale aj zohľadňovali perspektívu rozvoja firmy do budúcnosti.

Budova je zakomponovaná do voľného mierne svahovitého priestranstva v SZ časti areálu v priamom dotyku s budovou administratívy a v besprostrednej blízkosti výrobných hál. Hlavná 2-podlažná kompaktná hmota budovy v tvare kvádra je doplnená 1-podlažným prízemným spojovacím traktom s administratívou na jednej strane a spojovacím krčkom v úrovni poschodia na prepojenie s výrobnými halami na opačnej strane.

Nosný systém spojovacieho krčku je navrhnutý z ľahkej oceľovej konštrukcie. Spojovacia chodba dispozične zboku vyúsťuje na schodiskovú podestu na poschodí existujúceho schodiskového traktu výrobnej haly.