"Apartmány Technik"

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
názov stavby: Apartmány TECHNIK
miesto stavby: Bratislava - Staré mesto, Imricha Karvaša a Radlinského
ubytovanie (počet osôb): 74
zastavaná plocha: 1738 m2

ŠIRŠIE VZŤAHY - RIEŠENIE

Riešenie pozemku je súčasťou širšieho urbanistického konceptu vytvárajúceho zelenú líniu s malými relaxačnými námestíčkami. Návrh počíta s transformovaním nemocnice Mickiewiczova na inú verejnú funkciu, prebudovaním parčíka pri Avione a mimoúrovňové prepájanie jednotlivých rekreačných plôch ponad existujúce motoristické komunikácie.

ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE

Lokalizácia objektu na pozemku je determinovaná analýzou prostredia, v ktorom dominantným faktorom je zaťaženie hlukom z výrazného vybavenia dotknutého územia dynamickou dopravou.

Pozemok s premenlivým šírkovým parametrom a miernym výškovým rozdielom v smere východ-západ, vo vzťahu k areálu STU ponúka výhodu ľahkej dostupnosti a možnosť využitia úrovne terénu s moduláciou na exteriérové oddychové aktivity študentov, zamestnancov STU a frekventantov územia.

Dominantná hmota Apartmánov Technik sa nad úrovňou terénu vznáša pomocou nosného systému pilierov a segmentov vybavenosti parteru, čím maximálne uvoľnuje prirodzený priestor pre pohyb a rozptyl chodcov. Apartmánový objekt nie je bariérou, ale spolu s podnožou modelujú terén s cieľom vytvoriť atraktívne prostredie v zeleni formou pobytových relaxačných terénnych vĺn a otvorených komunikačných koridorov.

Prvky verejnej zelene sú v majoritnom podiele situované vo východnej časti pozemku a intuitívne prechádzajú cez dopravný koridor do protiľahlého zastavaného územia a pripájajú sa k zeleni medzi objektami Nemocnice na Mickiewiczovej ulici ako aj so zelenými plochami pri Avione.

Maximálne uvoľnenie pozemku pre využitie chodcami na komunikačné prepojenia a pobytové exteriérové aktivity je výzvou prinášať nové alternatívy v prospech prirodzeného priestoru pre človeka versus tendenciám ekonomicky využiť plochy centra mesta v zmysle vysokého percenta zastavateľnosti územia. Zámer v maximálne možnej miere uvoľniť plochu pozemku je podporený umiestnením statickej dopravy a technického zázemia objektu do úrovne 1.NP. Vjazd do veľkokapacitnej garáže je zo Slovanskej ul..

Objektová skladba návrhu vychádza z čistých geometrických línií a tvarov, z ktorých je vytvorená hravá kompozícia. Hmota hlavného objektu symbolizuje technické zameranie univerzitného areálu, čisté a nadčasové tvary spolu s farebným riešením a materiálovým prevedením (sklo, kompozitné exteriérové obklady, kov s ušľachtilou povrchovou úpravou...) nepodliehajú krátkodobým trendom.

Uzavretosti štyroch krídiel ubytovania konkuruje otvorený priestor parteru, ktorý formujú segmenty vstupných častí hotela, knižnice a jedálne.

Bezpečnosť voľného pohybu, variabilita exteriérového pobytu na terénnych zelených vlnách, prepojene interiéru knižnice, jedálne, výstavného foyeru hotela s exteriérom odráža slobodu ducha akademickej pôdy technickej univerzity.

Objemové parametre a výrazové prostriedky navrhovaného riešenia korešpondujú s existujúcimi objektami STU a súčasne sú v protiklade so susediacou zástavbou (banka, historické objekty...)

Dynamické zmeny fasády na podklade využitia režimov zatemnenia okien izieb hotela (v nočných hodinách, počas spánku a oddychu...) formou inteligentne ovládaného systému fasádnych panelov vytvárajú nové variabilné a živé pohľady na objekt.