DDK Rakoľuby

Celková zastavaná plocha objektu ......11.568,44 m2

Úžitková plocha výrobno-skladovej haly ........................................................................ 10.844,22 m2

Úžitková plocha sociálno prevádzkového vstavku ............................................................................ 1.104,09 m2

Zastavaná plocha komunikácie a spevnené plochy ........................................................................... 5.772,64 m2

Výroba a skladovanie kancelárskych potrieb a pomôcok. Výroba bude realizovaná formou ručnej montáže a skladania na pracovných stoloch a balenia pre maloodber.

Samotná skladová hala je riešená ako dvojloďový čiastočne trojloďový (lode á 32 m) jednopodlažný objekt pričom dĺžka dvoch lodí je 16x9m a tretej lode 7x9m. Priestorové usporiadanie haly bolo vyvolané faktom, že na pozemku sa nachádza vzdušné vedenie VN a výstavbou vyvolané preloženie potrubia VTL plynu s ochrannými a bezpečnostnými pásmami a to vo východnej časti riešených pozemkov.

Výškovo je hala osadená nad terénom, a to do výšky 550 mm nad úroveň komunikácie. Spevnené plochy na východnej expedično-zásobovacej strane budú zrealizované na kóte -1,100m.

Zo východnej strany skladovej haly je riešené zásobovanie a expedícia tovaru, a to prostredníctvom nakladacej rampy s možnosťou bočného a zadného vykladania nákladu. Pre zadné vykladanie tovaru sú v rampe zabudované vyrovnávacie mostíky. Nad rampou je konzolovite vyložená markíza.

Zadné vykladanie nákladu je riešené aj priamo cez brány s tesniacimi manžetami a vyrovnávacími mostíkmi, ktoré sú osadené buď priamo v rovine fasády haly pre kolmé stánie, alebo v zaustených nikách pre šikmé stánie.

Sociálno-prevádzkový vstavok je riešený ako trojpodlažný v sverovýchodnej časti objektu.