IBV SENICA

Nízkoenergetické rodinné domy

Vzhľadom na implementáciu európskych noriem pre energetickú efektívnosť budov sú rodinné domy areálu Slnečnice navrhnuté v štandarde, ktorý zabezpečí a bude spĺňať aktualizované nároky bez efektu zastarania v časovom horizonte životnosti objektov.

Novostavby energeticky úsporných rodinných domov sú produktom komplexného prístupu od fázy navrhovania až po realizáciu, pri ktorých bola zohľadnená optimálna orientácia pozemkov na svetové strany, vhodné stavebné materiály, konštrukcie a technológie s tepelnotechnickými parametrami. Predpokladom kompability jednotlivých prvkov, ktorými sa dosiahne energetická efektívnosť a inovatívnosť je nutné zachovanie navrhovanej koncepcie, ktorá zohľadňuje súvislosti a logické previazanosti urbanistického, architektonického a technického riešenia.

Jednotlivé objekty rodinných domov budú osadené na konkrétnych pozemkoch tak, aby orientácia na svetové strany výrazne ovplyvnila energetickú bilanciu domu. Obytné priestory sú orientované na juh (juhovýchod, juhozápad), čo umožní využiť čo najviac tepla zo slnečných lúčov, či už priamym svetlom cez transparentné konštrukcie, alebo akumuláciou v konštrukciách. Obslužné priestory využívajú severnú orientáciu a vytvárajú tak prirodzenú bariéru proti chladu v obytnej časti.

Hmotové riešenie objektov rodinných domov rešpektuje faktor tvaru, definovaný pomerom obostavaného priestoru k plochám ochladzovaných konštrukcií, pri potrebe energie na vykurovanie v dome pod hranicou 50kWh/m2 je potrebné znížiť faktor tvaru pod hodnotu 0,7. Z tohto dôvodu sú použité typické archetypálne tvary zjednodušené až na podstatu, doplnené s veľkorysými zaskleniami, čistými svetlými omietkami a kvalitnými fasádnymi obkladovými materiálmi na princípoch trvoludržateľných parametrov.

Výšková hladina objektov je v rozmedzí 1.NP s využitým podkrovím (pri sedlovej a pultovej streche), pri objektoch s plochou strechou výška zodpovedá 2.NP.

Koncepcia navrhovaných rodinných domov okrem nastavenia tepelnotechnických parametrov v energetickej náročnosti triedy A - veľmi úsporný (zodpovedá pasívnym domom s potrebou dodávky tepla na vykurovanie do 15 kWh/m2) a triedy B - nízkoenergetických (dodávka tepla na vykurovanie do 50 kWh/m2) smeruje k vytvoreniu atraktívneho, variabilného a flexibilného prostredia na bývanie so zodpovedajúcou estetickou, spoločenskou a kultúrnou úrovňou.

S týmito kritériami súvisí aj výber stavebných systémov jednotlivých objektov rodinných domov. Doporučujeme výber komplexného systému (použitie na vodorovné aj zvislé konštrukcie) na princípe pasívneho sendviču (napr.KMB Sendvwix) s výbornými tepelnoizolačnými aj akumulačnými vlastnosťami.

Na strechách rodinných domov bude umiestnený fotovoltický systém off-grid, kde samostatné ostrovné systémy, ktoré nie sú zapojené do verejnej rozvodnej siete vyrábajú elektrickú energiu pre vlastnú potrebu. Vyprodukovanou elektrinou sa podľa situácie môžu nabíjať veľkokapacitné batérie, z ktorých sa energia podľa potreby zasa odoberá.