Verejné priestory a prestrešenie, cintorín Dolná Streda

Objekty rekonštrukcie a riešenia sú súčasťou cintorína v Dolnej Strede, ktorý je umiestnený pri hlavnom cestnom prieťahu obcou - pri ceste II/507 (miestne označenie Sereďská ul.) a obslužnej komunikácii Cintorínskej ulici.

Riešenie zahŕňa rekonštrukciu existujúceho objektu domu smútku, obradné a vstupné priestory z dôvodu končiacej životnosti pôvodných konštrukcií, nevyhovujúcej kapacity a nevhodného materiálového prevedenia znehodnocujúcich pietny charakter miesta.

Architektonické a dispozičné riešenie

Vychádza z požiadaviek investora na povrchové fasádne úpravy existujúceho domu smútku (výmena pôvodných okien, opravu fasády, výmena strešnej krytiny) a vyriešenie vstupného portálu v nadväznosti na novú konštrukciu prestrešenia obradného exteriérového priestoru. V roku 2009 bola zrealizovaná technická miestnosť cintorína v ktorej má byť v tejto etape zriadené pohotovostné WC pre návštevníkov cintorína a účastníkov obradov. Požiadavkou investora bolo prehodnotenie terajšieho prestrešenia vonkajšieho obradného priestoru, jeho zväčšenie a dispozičnoprevádzkové vyriešenie kolíznych bodov, ako aj vytvorenie technického objektu pre technologické zariadenie zabezpečujúce údržbu cintorína. Neriešeným problémom pretrvávajúceho charakteru bolo aj doterajšie umiestnenie kontajnerov na smeti priamo pri hlavnom vstupe do cintorína s hromadiacim sa odpadom a umiestnenie studne s nádobami na polievanie. Na základe záujmu obyvateľov obec uvažuje o zriadení urnového hája v priestore cintorína, čo návrh riešenia zohľadňuje. Požiadavka na technické riešenie tohoto typu pohrebiska nebola vznesená. Súčasťou riešenia sú vstupné plochy a časť oplotenia.

Priemyselný a utilitárny charakter doterajšieho prestrešenia bude zmenený umiestnením vyľahčenej rámovej oceľovej konštrukcie. V centrálnej polohe obradného priestoru je v strešnej konštrukcií vložený eliptický svetlík. Vzhľadom na plochu zatienenia tvorenú strešnou konštrukciou svetlíkom preniká prúd svetla, ktorý symbolizuje nádej a presvetľuje plochu umiestnenia mobilného katafalku počas smútočného obradu. Okrem rekonštrukčných prác na dome smútku, ktoré zahŕňajú predovšetkým výmenu strešnej krytiny, klampiarskych výrobkov, okien a opravy fasády, zásadnou zmenou prejde aj hlavný vstupný otvor do vnútorného priestoru. Dverný otvor je lemovaný konštrukciou portálu.

V technickom objekte, ktorý bol ku domu smútku pristavený v roku 2009, je zriadené pohotovostné WC s predsienkou, do ktorého bude vstup z priestoru technickej miestnosti.

Doterajšie asfaltové plochy vstupu do cintorína a obradného vonkajšieho priestoru sú nahradené a rozšírené smerom k hlavnému nástupu a predpolia vstupu. Povrch je riešený betónovou dlažbou so zvýrazneným veľkým rastrom.

Pôvodný vstup na cintorín je osovo presmerovaný nakoľko doterajšie riešenie prechádzalo cez obradný priestor.

Terénne výškové rozdiely medzi úrovňou vstupných plôch a existujúcich chodníkov sú riešené rampou a plytkými terénnymi schodmi. Ich plocha rozširuje exteriérový obradný priestor a súčasne umožňuje bezkolízny pohyb. Pri terénnych schodoch sú umiestnené plošiny s lavičkami.

Vo vyústení terénnych schodov do existujúceho chodníka je nástup ku ploche urnových pohrebných miest.

Súčasťou vstupnej brány z oceľovej konštrukcie je aj nové oplotenie z betónových tvaroviek so vzhľadom štiepaného kameňa.

Zastavaná plocha objektu technickej miestnosti ............. 6,25 m2

Plocha prestrešenia nad obradným priestorom ............ 125,40 m2

Plocha nových a opravovaných spevnených plôch ........ 357,75 m2