ZŠ Brezová

Zastavaná plocha pavilónu C ................... 838,96 m2

Zastavaná plocha spojovacej chodby ...... 137,37 m2

Cieľom návrhu je čo najúčelnejšie požadovaný objem a novovybudovaného stravovaco-administratívno-učebňového pavilónu v potrebných dispozičných nadväznostiach umiestniť v architektonicky a technicky primeranom objekte. V cieľavedome komponovanej reči fasád dominuje snaha navrhnúť takú architektúru, v ktorej sa možno ľahko orientovať, je charakteristická pre danú funkciu a je inšpirovaná existujúcimi budovami základnej školy a ich tvaroslovím. Z hľadiska priestoru interiéru je to snaha umožniť rýchlo čítať priestor a pamätať si pohyb v ňom. 

Novobudovaný pavilón C je umiestnený v dotyku na súčasnú spojovaciu chodbu medzi pavilónmi A a B. Je riešený ako prízemný a zahŕňa priestory kancelárie vedenia školy a miestností pre pedagogický zbor, školského klubu, jedálne s hygienickým zázemím, kuchyne s prevádzkovými priestormi a komunikačnými plochami.

Existujúca spojovacia chodba medzi pavilónmi A, B a telocvičňou bude v celom rozsahu asanovaná a nahradená komunikačnou chodbou priamo v novostavbe pavilónu C a novovybudovaná medzi pavilónom B a telocvičňou.