MAGNA PIEŠŤANY

_lokalita: Piešťany
_kategória: rekonštrukcia
_stupeň PD: archotektonická súťaž
_rok: 2021


Nové príbehy kroniky Magna - tvorba filozofie, dialógu života a priestoru

- Príbeh Fénixa, čo vstal z popola keď staré je dobré a vrásky pridávajú na šarme

- Príbeh mostu medzi minulosťou a budúcnosťou keď skúsenosti sú odrazovým mostíkom

- Príbeh sna o budúcnosti sa stáva skutočnosťou keď túžba a odvaha objavujú a pomáhajú dosahovať nové horizonty

Jednotlivé príbehy sa odvíjajú na plátne priestoru, ktoré je súčasťou širšej mozaiky mesta Piešťan.

Koncepcia návrhu sa napája na pulzujúce tepny mestského organizmu a súčasne vysiela signál o nových perspektívach a prínosoch tvorby prelínania verejného a súkromného (firemného) priestoru ako možného mestotvorného prvku.

Filozofia tvorby priestoru života firmy je determinovaná životnými etapami rastu a dozrievania človeka. Koncepcia ich definuje ako fáza A - prijímanie (vzdelávanie, zručnosti, pozornosť, starostlivosť...) prechádzajúca do fázy B - vytváranie (produkty duševnej a fyzickej práce sú využitím obdobia prijímania). Životnú etapu ukončuje fáza C - odovzdávanie (poznatkov, skúseností, vízií...).

Grafickým modelom etáp vzniká tvar písmena "U", ktoré je v dialógu s priestorom nosnou líniou funkčného vymedzenia objektovej skladby a umiestnením dispozičných tokov vzájomných prepojení.

Objektová skladba je priemetom jednotlivých príbehov:

- Príbeh Fénixa, čo vstal z popola keď staré je dobré a vrásky pridávajú na šarme - je "ohňom" vyhodnocovania a čistenia definovaná pôvodná a zachovaná hmota elegantnej "prvorepublikovej dámy" - vily s prvkami piešťanského funkcionalizmu orientovanej do Bratislavskej cesty. Vila symbolizuje vyzreté obdobie fázy C - odovzdávania, skúseností, nastavovania vízií a ciest ich dosiahnutia, je solídnym zázemím vedenia a smerovania firmy.

- Príbeh mostu medzi minulosťou a budúcnosťou keď skúsenosti sú odrazovým mostíkom - je o premenení a využití potenciálu existujúceho stavebného objemu pôvodnej výrobnej haly. Cez časť prízemia pôvodnej hmoty haly "prúdi" dopravný tok vjazdu od Bratislavskej cesty a vyúsťuje do Urbánkovej ul. Hmota haly získava novú definíciu "mosta" - v dialógu života spája minulosť t.j. pôvodný objekt vily a budúcnosť t.j. objekt stretania sa pri školeniach, seminároch...a stravovaní. Je charakterizovaná ako priestor fázy B - vytvárania - pracovné prostredie v komplexnom ponímaní doplnené o fyzický ( aj na zelenej streche formou outdoorových fit a záhradkárskych aktivít) relax, ako aj možnosť duševného relaxu vnímaním inštalácií umeleckých diel (obrazy, sochy) v interiéri a exteriéri nádvoria. Súčasťou tejto etapy v priestorovom zadefinovaní je aj možnosť časť pracovného času venovať aj prítomnosti detí zamestnancov - detský kútik...

Rovnako ako v živote človeka v období jeho maximálnej produktivity a výkonu, aj v priestore "pracovného mosta" je kladený dôraz na vyrovnanie balansu medzi jednotlivými funkciami v prospech harmonického výsledku: práca - výkon - sústredenie - uvoľnenie - oddych - radosť a spokojnosť.

- Príbeh sna o budúcnosti sa stáva skutočnosťou keď túžba a odvaha objavujú a pomáhajú dosahovať nové horizonty - môže byť šťastným koncom, ale aj odvážnym začiatkom celej kompozície, podľa spôsobu, ako je možné príbeh čítať. Novou hmotou, ktorú možno charakterizovať ako svetlo skrotené vyľahčenou inteligentnou fotovoltickou fasádou a sklenenými stenami, je novotvar prekrývajúci parkovanie.

Objekt kompozíciu odľahčuje materiálovým stvárnením fasád, ktoré eliminujú možnosť vzniku bariérového efektu: fasády prepúšťajú aj odrážajú svetlo, pracujú v prospech kumulácie energetického potenciálu a svoje produktové portfólio rozširujú modelovaním priestoru nádvoria formou terasovej záhrady so zeleňou, vodným prvkov, pobytovým schodiskom. Terasy sú zeleným symbolom toku životodarnej energie, ktorá sa touto formou "vylieva" do nádvoria.

Umiestnenie primárnych funkcií stravovania a školiacej miestnosti sú za účelom vytvorenia priestoru komplexného využívania v prospech človeka doplnené o možnosti spojiť aktivity (stravovanie, školenia, firemné akcie) s relaxom a krásou.

Kompozícia jednotlivých hmôt je ústretová k hmotovej štruktúre zástavby územia, má ambíciu viesť dialóg s existujúcim prostredím, súčasne otvára možnosti vytvárať kvalitný uličný a mierkou vymedzený verejný priestor v organizme mesta.

Koridormi pohybu pre ptteších, bicykle v jednej polohe a nekonfliktného motorizovaného pohybu áut v ďalšej doteraz nezaužívanej polohe vytvára nové dopravné väzby vedúce k otvorenosti, bezbariérovosti a bezpečnosti užívateľov.

Nové príbehy rozpovedané v priestore sú o rozmanitosti, hĺbke aj šírke vyjadrenia, otvorenosti pre jasný, svetlý, žiariaci MAGNA odkaz.

.