OBECNÝ DOM ŠTEFANOVÁ

_lokalita: Štefanová
_kategória: kultúrne stavby /rekonštrukcia/
_stupeň PD: architektonická štúdia


Cieľom zadania architektonickej štúdie bolo komplexné zhodnotenie priestorových a konštrukčných možností za účelom maximálne zefektívniť využiteľnosť objemov pre súčasné a budúce potreby obce aj s ohľadom partnerstva obce v Mikroregióne Červený Kameň.

Hlavnými kritériami nastavených hodnôt riešenia sú trvalá udržateľnosť, maximálna energetická hospodárnosť, ekologické prínosy nových nastavení modrej infraštruktúry, reflektovanie súčasných nárokov na vysoké technické parametre nových konštrukcií, recyklácia odpadov. Výrazové prostriedky regenerácie predmetného objektu vychádzajú z historických súvislostí premien lokálnej vidieckej architektúry, ktorá je nositeľom znakov nízkopodlažnej zástavby so zastrešením šikmými sedlovými strechami - do 60-tych až 70-tych rokov 20.stor., objektov s plochými strechami - 70-te až 90-te roky 20.stor. V stavebnom fonde obce vytvárajú charakteristický znak majoritne objekty so šikmou strechou, čo sa podieľa na rozšírenej predstave jediného znaku vidieckej architektúry. Komplexný výraz obce zahŕňa aj objekty s rovnými strechami, ako pečať historického vývoja Štefanovej počas minulého 20.stor. Priznanie a začlenenie foriem aj tohto typu zástavby (použitie plochých striech) do súčasného výrazu obce pri súčasnom zachovaní citlivého a dôležitého kritéria mierky - t.j. vzťahu časti k celku - prispieva k pravdivej a nezkreslenej interpretácii vývoja obce v oblasti stavebného potenciálu bez obavy z potlačenia vidieckeho charakteru.